Yhdistyksen jäsentietolomake

Yhdistyksen jäsentietolomakeen sisältävään juttuun pääset oheista linkkiä klikkaamalla Jäsentietolomake

perjantai 14. lokakuuta 2011

Yhdistyksen säännöt

Keski-Suomen Eteläpohjalaiset ry 
SÄÄNNÖT
Yhdistysrekisterinro 159.018
Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Eteläpohjalaiset. Sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Keski-Suomessa asuvien eteläpohjalaisten kotimaakuntahengen ja heimoveljeyden ylläpitäjänä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen juhlatilaisuuksia, retkiä, valistus- ja huvitilaisuuksia sekä suorittaa julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan huvitilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä synnyinseutunsa, sukulaisuutensa tai juuriensa kautta eteläpohjalainen henkilö sekä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.

Yhdistyksen jäseniä ovat: Varsinainen jäsen, kannatusjäsen, kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajaksi kutsumisen hyväksyy vuosikokous hallituksen esityksestä.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäseniltä perittävän varsinaisen jäsenen ja kannatusjäsenen liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-6 varsinaista jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Varsinaisista jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerralla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä valitsee rahastonhoitajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä, kun hallitus on heidät siihen oikeuttanut.

Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viikkoa ennen vuosikokousta.


Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu Jyväskylässä ilmestyvässä runsaslevikkisessä sanomalehdessä.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi - maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään vuosikertomus (toimintakertomus), tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja liittymis- sekä jäsenmaksujen suuruus.
 8. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan.
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 11. Keskustellaan muista mahdollisesti esiin tulleista asioista, joista ei kuitenkaan voi tehdä päätöksiä.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
10§
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/ 4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta ja kiinteän omaisuuden myymisestä on tehtävä kahdessa (2) vähintään yhden kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintäin kolme neljsosan (3/ 4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

11§
Muutoin noudatetaan mitä laki yhdistyksistä säätää.